Proces legalizacji pobytu i pracy obywatela Ukrainy w Polsce (I wariant)

Obywatele Ukrainy chcący pracować w Polsce należą do grupy obcokrajowców zza wschodniej granicy, którzy podlegają nieco łatwiejszym procedurom legalizacji pracy w Polsce. Do tego samego grona należą też pracownicy z Rosji, Mołdowy, Armenii, Białorusi i Gruzji.

Cudzoziemiec może przebywać i pracować w Polsce na podstawie:
– wizy typu D/05 lub D/06
– zezwolenia na pracę
– jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę

Warianty legalizacji zatrudnienia obcokrajowców na terenie R

I wariant (okres wykonywania pracy do 6 miesięcy) tzw. procedura uproszczona/ oświadczeniowa. Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy pracodawca rejestruje we właściwym ze względu na jego miejsce pobytu stałego lub siedzibę firmy Powiatowym urzędzie pracy (PUP) dokument o nazwie: Oświadczenie o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcowi

W oświadczeniu należy wpisać dane identyfikacyjne firmy zatrudniającej oraz zatrudnianego pracownika, a także m.in. miejsce wykonywania pracy, zawód oraz jeżeli są dane dotyczące wizy. Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy
zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami.
Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt, w tym wypadku nie jest potrzebny test rynku pracy.


Podczas rejestracji oświadczenia w PUP pracodawca przedstawia także do wglądu następujące dokumenty:
-w wypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
-w wypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej – dowód osobisty;
– w wypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi; jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to należy przesłać ten dokument za granicę. Na podstawie takiego dokumentu obywatel Ukrainy może ubiegać się o wizę roboczą (wiza turystyczna lub innego przeznaczenia nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej w Polsce)

Czas trwania procedury
Procedura rejestracji oświadczenia odbywa się w trakcie
jednorazowej wizyty w PUP, ale może potrwać znacznie dłużej.


Opłaty
Składając oświadczenie do rejestracji, pracodawca przedstawia dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919)


Uwaga: zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy, a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy.

Brak pisemnej umowy jest jedną z przesłanek do uznania pracy cudzoziemca za nielegalną.
Cudzoziemca można w Polsce zatrudnić tylko na podstawie umowy pisemnej, w szczególności umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną. Warunki pracy w umowie i oświadczeniu muszą być zgodne!
Pracownika cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę należy normalnie, podobnie jak polskiego pracownika, zgłosić w ciągu 7 dni do ubezpieczenia drukiem ZUS ZUA,
z tym wyjątkiem, że zamiast numeru PESEL należy wpisać numer paszportu. Obywatela Ukrainy należy ponadto zameldować w miejscu pobytu według standardowej procedury.